Български English

Диагностика
Химиотерапия
Трансплантации
Други дейности  


ДЕЖУРЕН ЛЕКАР
930 70 27 (28, 29)


 

Дейности

____________________________________________________________________________

ДИАГНОСТИКА

Диагностичният процес в СБАЛДОХЗ е съобразен с основната мисия на лечебното заведение – установяване на злокачествени или други туморни образования, или заболявания на кръвта при пациенти в детска и юношеска възраст. Появилите се в процеса на диагностичното търсене и налагащи бързо разрешаване диагностични проблеми, задължават Болницата да разполага с кадрови и ресурсен потенциал за значително по-широк общомедицински диагностичен диапазон.

СБАЛДОХЗ притежава собствена лабораторна база, както и ползва, при нужда, възможностите на реномирани в страната диагностични единици.

В СБАЛДОХЗ се изследват в пълен обем кръвни и биохимични показатели (Клинична лаборатория), туморни маркери, флоуцитометрично изследване (имунофенотипизация) на клетки от периферна кръв и костен мозък (Специализирани лаборатории), микробиологично изследване на кръв, биологични течности и материали (Микробиологична лаборатория). При необходимост, материали се насочват към други специализирани лаборатории в гр. София.

Болницата разполага със собствен ехографски кабинет, но за нуждите на прецизната крайна диагноза, се ползват и съответни бази за неинвазивни образни диагностични методи (рентгеново, компютър-томогрофско (КАТ) и магнитно-резонансно (МРИ) изследвания).

При необходимост от биопсични изследвания, пациентите се насочват своевременно към специализирани бази, а получените материали се предоставят на няколко екипа от патолози за оценка.

При показания за костно-мозъчна трансплантация, по утвърдена схема, пациентите и най-близките им роднини (братя и сестри) се изследват за тъканна съвместимост (HLA) в лаборатория извън Болницата.

____________________________________________________________________________

ХИМИОТЕРАПИЯ

В СБАЛДОХЗ се осъществява химиотерапия (лечение с противотуморни медикаменти) на всички злокачествени и други туморни и кръвни заболявания при деца и младежи до 18 годишна възраст. По специални, медицински, показания такова лечение се провежда и на по-възрастни пациенти.

Болницата има сключени договори с НЗОК за болнична помощ и целият лечебно-диагностичен процес по време на престоя е безплатен.

В зависимост от поставената диагноза, потвърдена след комплексен диагностичен план и обсъждане, се пристъпва към определяне на „лечебна схема”. Често, особено при наличие на солиден тумор, терапията включва и допълнителни процедури като хирургическо лечение, радио-лечение и др., провеждани съответно в специализирани центрове и по строго определен календар.

Лечението се осъществява в Стационарния блок на Болницата, когато е „по схема” с няколкодневна продължителност. Детето постъпва обикновено 1 ден преди началото на лечебния курс. След подготовка и контролни изследвания се включва „венозен път” за продължително венозно вливане и чрез него се въвеждат последователно лекарства и разтвори, които са част от т.нар. „цитостатичен курс”. По време на курса, в зависимост от нуждите, се добавят допълнителни медикаменти (напр. против гадене и повръщане, против болка и др.) или течности (включително и кръвни продукти) за преодоляване на нежелателни ефекти на терапията. При добро понасяне на провеждания курс, пациентът се изписва от Болницата във възможно най-къс срок.

При кратковременни курсове, последните се провеждат в амбулаторни условия в Диагностично-консултативен блок на Болницата.

Посещенията и престоя на придружителите на пациентите са уредени от  „Вътрешнен ред на СБАЛДОХЗ” и всички се приканват да го спазват с цел  осигуряване на най-добри условия за работа и пребиваване в Болницата.

СБАЛДОХЗ предоставя на придружителите възможност за пребиваване и в „Дом-пансионат” на хотелски начала.

____________________________________________________________________________

ТРАНСПЛАНТАЦИИ

СБАЛДОХЗ е първият в Р. България и пълноценно функциониращ и до момента център за „костно-мозъчна трансплантация”.

Този относително нов и бързо развиващ се клон на алтернативната химиотерапия непрекъснато се усъвършенства и днес, с оглед разширените възможности за набавяне на материал за трансплантация, се ползва по-точен термин – Трансплантация на хемопоетични стволови клетки. Последните, като родоначални за всички клетки на кръвта, притежават  уникална възможност за възпроизвеждане и възстановяване след „свръх-дозово” лечение, насочено към унищожаване на туморен или друг болестно изменен клетъчен клон. Тази опростена схема на представяне на един от най-сложните медицински лечебни методи, подсказва, че благодарение на трансплантацията може да се търси допълнителен (при липса на друг ефективен подход) лечебен ефект за голям брой заболявания, включително и генетични такива. Решението за избор на този метод е високоотговорно и строго професионално, подчинено на прецизно определени и международно утвърдени показания.

В СБАЛДОХЗ от 1997 год. се осъществяват следните видове трансплантации:

  • автоложна трансплантация – източник на стволовите клетки е самият пациент. След съответна подготовка, клетките се отделят, чрез катетър от венозна периферна кръв на пациента или директно от костен мозък при хирургична интервенция (рядко). Полученият материал се съхранява до момента на трансплантацията в условия на дълбоко замразяване.
  • алогенна (донорна) трансплантация - източник на стволовите клетки е различен от пациента дарител (донор). След изследване за тъканна съвместимост (по т. нар. система на HLA) се подбира най-подходящ дарител, за предпочитане от семейната среда, но и по показания от т.нар. „Донорни банки” (за сега налични единствено извън България). Получаването на стволовите клетки е подобно на гореописаното. Материалът е възможно да се присади „веднага” или отново да се „замрази” за по-късна употреба. Модифициран метод за добиване на стволови клетки от друг индивид е и събирането им от „кръв от пъпна връв” по време на раждането на дете – най-често брат или сестра на пациента (в чужбина съществуват също подобни Донорни банки).

____________________________________________________________________________

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

> Наблюдение и лечение на други заболявания. От 2010 година, в СБАЛДОХЗ се осъществява терапия и диспансерно наблюдение на пациенти под 18 годишна възраст с вродени кръвни заболявания.

  • Провежда се диагноза, лечение и наблюдение на пациенти с Бета-таласемия и други редки анемии. Лечението включва: редовни хемотрансфузии, хелатираща терапия и консултации и лечение на усложненията на заболяването. СБАЛДОХЗ организира по договор изследване с ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) на всички пациенти от страната с Бета-таласемия до 18 годишна възраст за динамично проследяване на железен свръхтовар на сърце и черен дроб.
  • Осъществява се и терапия и диспансерно наблюдение на пациенти с вродени коагулопатии – Хемофилия А, Хемофилия В, Афибриногенемии и дефицит на други фактори на кръвосъсирването. Освен лечение с коагулационни фактори, приоритетна дейност е и колаборацията с ортопеди и рехабилитатори с оглед контрол върху опорно –двигателния апарат.

> В СБАЛДОХЗ, като най-голям и единствен до момента обособен медицински център за детска онкохематология в страната, се провежда обучение на медицински кадри по линия на студентско и следдипломно обучение.

 

Начало За контакти История Структура Дейности Дом-пансионат Училище Фотогалерия Новини Полезни връзки Съдържание Мнения Търси