Български English


ДЕЖУРЕН ЛЕКАР
930 70 27 (28, 29)Обществени поръчки - профил на купувача

Процедури по Закон за обществени поръчки (ЗОП)
 

Периодични доставки на 62 обособени позиции лекарствени продукти и медицински изделия съгласно Спецификация по заявка на възложителя “СБАЛДОХЗ-СОФИЯ” ЕООД

Документ: Обявление за обществена поръчка (609757)
Възложител: Специализирана болница за активно лечение на деца с онкохематологични заболявания /СБАЛДОХЗ/ - София
Получен на: 20.06.2014 г.
Преписка №: 01059-2014-0004
Пълно наименование: „Периодични доставки на 62 обособени позиции лекарствени продукти и медицински изделия съгласно Спецификация по заявка на възложителя “СБАЛДОХЗ-СОФИЯ” ЕООД за срок до провеждане и успешно приключване с избран/и изпълнител/и на следващи процедури с идентичен предмет по правилата на Закона за обществени поръчки, но не по-късно от 1 година. Посочените в спецификацията количества са ориентировъчни и не пораждат за Възложителя задължение да ги закупи в пълен обем. Участниците могат да подават предложение както за всички обособени позиции от спецификацията, така и само за отделни обособени позиции.Пояснение относно срока: В случай, че следващи процедури, включващи идентични лекарствени продукти и/или медицински изделия, не приключат с избрани изпълнители на периодични доставки на коя да е от посочените обособени позиции - предмет и на настоящата процедура, срокът на договорите е до 1 година от възлагането им.”
Документация: От 20.06.2014 г.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 30.07.2014 г., 16:00
Краен срок за достъп до документацията: 20.07.2014 г., 17:00
Разяснения: -
Съобщения: Съобщение по чл. 69а, ал. 3 от Закон за обществени поръчки от 06.08.2014 г.
 

Начало За контакти История Структура Дейности Дом-пансионат Училище Фотогалерия Новини Полезни връзки Съдържание Мнения Търси