Български English


ДЕЖУРЕН ЛЕКАР
930 70 27 (28, 29)Обществени поръчки - профил на купувача

Процедури по Закон за обществени поръчки (ЗОП)
 

Договаряне без обявление за периодични доставки на лекарства за лечение на онкологични заболявания, заплащаани от НЗОК, съгласно Спецификация

Документ: Решение за обществена поръчка (628440)
Възложител: Специализирана болница за активно лечение на деца с онкохематологични заболявания /СБАЛДОХЗ/ - София
Получен на: 14.10.2014 г.
Преписка №: 01059-2014-0006
Пълно наименование: „Договаряне без обявление за периодични доставки на лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания, заплащани от НЗОК, съгласно Спецификация, за срок до провеждане и успешно приключване с избран/и изпълнител/и на следваща процедура с идентичен предмет по правилата на Закона за обществени поръчки, но не по-късно от 1 година от сключване на договора. Посочените в спецификацията количества са ориентировъчни и не пораждат за Възложителя задължение да ги закупи в пълен обем. Участниците могат да подават предложение както за всички обособени позиции от спецификацията, така и само за отделни обособени позиции. Пояснение относно срока: В случай, че следваща процедура, включваща идентични продукти, не приключи с избран/и изпълнител/и на периодични доставки на коя да е от посочените обособени позиции - предмет и на настоящата процедура, срокът на договорите е до 1 година от възлагането им.”
Документация: Покана за участие
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 28.10.2014 г., 16:00
Краен срок за достъп до документацията: 28.10.2014 г., 16:00
Разяснения: -
Съобщения: -
Разглеждане на офертите: 30.10.2014 г., 09:00
Протоколи и доклад на комисия: 04.11.2014 г.
Решение по чл. 38 от ЗОП: Решение №103/05.11.2014 г.
Решение №103а/05.11.2014 г. (631944)
Решение №103б/05.11.2014 г. (631945)
Информация за освобождаване или задържане на гаранциите за участие: Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 ЗОП от 02.12.2014 г.
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 ЗОП от 09.12.2014 г.
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 ЗОП от 09.12.2014 г.
Договори за обществени поръчки и допълнителни споразумения към тях: Екофарм ЕООД
Фьоникс Фарма ЕООД
Информация за извършени плащания по договори: Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП от 25.08.2015 г. (Публикация 25.08.2015 г.)
Информация за приключване или прекратяване на договорите: -
Информации относно освобождаване, усвояване или задържане на гаранции за изпълнение на договорите: -
 

Начало За контакти История Структура Дейности Дом-пансионат Училище Фотогалерия Новини Полезни връзки Съдържание Мнения Търси