Български English


ДЕЖУРЕН ЛЕКАР
930 70 27 (28, 29)



Обществени поръчки - профил на купувача

Процедури по Закон за обществени поръчки (ЗОП)
 

Периодични доставки на лекарствени продукти съгласно Спецификация за срок от 1 година от сключване на договора по заявка на възложителя “СБАЛДОХЗ-СОФИЯ” ЕООД.

Документи: Решение за обществена поръчка (635502)
Обявление за обществена поръчка (635495)
Възложител: Специализирана болница за активно лечение на деца с онкохематологични заболявания /СБАЛДОХЗ/ - София
Получен на: 28.11.2014 г.
Преписка №: 01059-2014-0007
Пълно наименование: „Периодични доставки на лекарствени продукти съгласно Спецификация за срок от 1 година от сключване на договора по заявка на възложителя “СБАЛДОХЗ-СОФИЯ” ЕООД. Посочените в списъка количества са ориентировъчни и не пораждат за Възложителя задължение да ги закупи в пълен обем. Участниците могат да подават предложение както за всички обособени позиции от списъка, така и само за отделни обособени позиции.”
Документация за участие: От 28.11.2014 г.
Краен срок за получаване на оферти: 08.01.2015 г., 16:00
Краен срок за достъп до документацията за участие: 08.01.2015 г., 17:00
Разяснения: -
Съобщения: Съобщение по чл. 69а, ал. 3 от ЗОП от 04.02.2015 г.
Съобщение по чл. 71, ал. 5, т. 2 от ЗОП от 11.03.2015 г.
Разглеждане на офертите: 12.01.2015 г., 10:30
Протоколи и доклад на комисия: Протокол от 12.01.2015 г.
Протокол №2/23.01.2015 г.
Протокол №3/09.02.2015 г.
Протокол №4/10.03.2015 г.
Протокол №5/11.03.2015 г.
Протокол №6/16.03.2015 г.
Доклад на комисията от 16.03.2015 г.
Решение по чл. 38 от ЗОП: Решение №27/18.03.2015 г.
Решение №27а/18.03.2015 г. за прекратяване на процедурата на осн. чл. 39, ал.1, т. 1 ЗОП (654944)
Решение №27б/18.03.2015 г. за прекратяване на процедурата на осн. чл. 39, ал.1, т. 2 ЗОП (654943)
Информация за освобождаване или задържане на гаранциите за участие: Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 ЗОП от 05.05.2015 г.
Договори за общественни поръчки и допълнителни споразумения към тях: Договор № 1/06.04.2015 г.
Договор № 2/06.04.2015 г.
Договор № 3/07.04.2015 г.
Договор № 4/08.04.2015 г.
Договор № 5/09.04.2015 г.
Договор № 6/09.04.2015 г.
Договор № 7/09.04.2015 г.
Договор № 8/14.04.2015 г.
Договор № 9/14.04.2015 г.
Договор № 10/28.04.2015 г.
Договор № 11/29.04.2015 г.
Информация за извършени плащания по договори: -
Информация за приключване или прекратяване на договорите: -
Информации относно освобождаване, усвояване или задържане на гаранции за изпълнение на договорите: -
 

Начало За контакти История Структура Дейности Дом-пансионат Училище Фотогалерия Новини Полезни връзки Съдържание Мнения Търси