Български English


ДЕЖУРЕН ЛЕКАР
930 70 27 (28, 29)Обществени поръчки - профил на купувача

Процедури по Закон за обществени поръчки (ЗОП)
 

Периодични доставки на медицински изделия съгласно Спецификация за срок от 1 година от сключване на договора по заявка на възложителя “СБАЛДОХЗ-СОФИЯ” ЕООД

Документи: Решение за обществена поръчка (652540)
Обявление за обществена поръчка (652541)
Възложител: Специализирана болница за активно лечение на деца с онкохематологични заболявания /СБАЛДОХЗ/ - София
Получен на: 06.03.2015 г.
Преписка №: 01059-2015-0001
Пълно наименование: „Периодични доставки на медицински изделия съгласно Спецификация за срок 1 година от сключване на договора по заявка на възложителя “СБАЛДОХЗ-СОФИЯ” ЕООД. Посочените в спецификацията количества са ориентировъчни и не пораждат за Възложителя задължение да ги закупи в пълен обем.”
Документация за участие: От 06.03.2015 г.
Краен срок за получаване на оферти: 16.04.2015 г., 16:00
Краен срок за достъп до документацията за участие: 16.04.2015 г., 16:00
Разяснения: -
Съобщения: -
Разглеждане на офертите: 20.04.2015 г., 10:30
Протоколи и доклад на комисия: -
Решение по чл. 38 от ЗОП: Решение № 30/26.03.2015 г. за прекратяване на процедурата (657132)
Информация за освобождаване или задържане на гаранциите за участие: -
Договори за общественни поръчки и допълнителни споразумения към тях: -
Информация за извършени плащания по договори: -
Информация за приключване или прекратяване на договорите: -
Информации относно освобождаване, усвояване или задържане на гаранции за изпълнение на договорите: -
 

Начало За контакти История Структура Дейности Дом-пансионат Училище Фотогалерия Новини Полезни връзки Съдържание Мнения Търси