Български English


ДЕЖУРЕН ЛЕКАР
930 70 27 (28, 29)Обществени поръчки - профил на купувача

Процедури по Закон за обществени поръчки (ЗОП)
 

Периодични доставки на медицински изделия съгласно Спецификация за срок от 1 година от сключване на договора по заявка на възложителя “СБАЛДОХЗ-СОФИЯ” ЕООД

Документи: Решение за обществена поръчка (660180)
Обявление за обществена поръчка (660181)
Възложител: Специализирана болница за активно лечение на деца с онкохематологични заболявания /СБАЛДОХЗ/ - София
Получен на: 07.04.2015 г.
Преписка №: 01059-2015-0002
Пълно наименование: „Периодични доставки на медицински изделия съгласно Спецификация за срок 1 година от сключване на договора по заявка на възложителя “СБАЛДОХЗ-СОФИЯ” ЕООД. Посочените в спецификацията количества са ориентировъчни и не пораждат за Възложителя задължение да ги закупи в пълен обем.”
Документация за участие: От 07.04.2015 г.
Краен срок за получаване на оферти: 18.05.2015 г., 16:00
Краен срок за достъп до документацията за участие: 18.05.2015 г., 16:00
Разяснения: Разяснение от 20.04.2015 г.
Разяснение от 11.05.2015 г.
Съобщения: Съобщение по чл. 69, ал. 3 от ЗОП от 17.06.2015 г.
Съобщение по чл. 71, ал. 5, т. 2 от ЗОП от 01.07.2015 г.
Разглеждане на офертите: 20.05.2015 г., 10:30
Протоколи и доклад на комисия: Протокол № 1 от 20.05.2015 г.
Протокол № 2 от 10.06.2015 г.
Протокол № 3 от 22.06.2015 г.
Протокол № 4 от 30.06.2015 г.
Протокол № 5 от 06.07.2015 г.
Доклад на комисия от 06.07.2015 г.
Решение по чл. 38 от ЗОП: Решение № 70 от 09.07.2015 г.
Решение № 70а/09.07.2015 г. за прекратяване на процедурата на осн. чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП(676504)
Решение № 70б/09.07.2015 г. за прекратяване на процедурата на осн. чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗОП(676505)
Информация за освобождаване или задържане на гаранциите за участие: Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП от 25.08.2015 г. (Публикация 25.08.2015 г.)
Договори за общественни поръчки и допълнителни споразумения към тях: Договор № 1/03.08.2015 г.
Договор № 2/03.08.2015 г.
Договор № 3/03.08.2015 г.
Договор № 4/03.08.2015 г.
Договор № 5/03.08.2015 г.
Договор № 6/05.08.2015 г.
Договор № 7/19.08.2015 г.
Договор № 8/12.08.2015 г.
Договор № 9/12.08.2015 г.
Договор № 10/19.08.2015 г.
Договор № 11/20.08.2015 г.
Договор № 12/20.08.2015 г.
Договор № 13/20.08.2015 г.
Информация за извършени плащания по договори: -
Информация за приключване или прекратяване на договорите: -
Информации относно освобождаване, усвояване или задържане на гаранции за изпълнение на договорите: -
 

Начало За контакти История Структура Дейности Дом-пансионат Училище Фотогалерия Новини Полезни връзки Съдържание Мнения Търси