Български English


ДЕЖУРЕН ЛЕКАР
930 70 27 (28, 29)Обществени поръчки - профил на купувача

Процедури по Закон за обществени поръчки (ЗОП)
 

Периодични доставки на лекарствен продукт за лечение на онкологични заболявания, заплащан от НЗОК, с генерично наименование DASATINIB 50mg, перорална лекарствена форма, единица мярка "перорална/mg", количество 33 000 милиграма, по заявки на възложителя СБАЛДОХЗ-СОФИЯ ЕООД за срок до приключване на следваща открита процедура за доставки на лекарства с идентичен предмет, заплащани от НЗОК

Документ: Решение за обществена поръчка (663231)
Възложител: Специализирана болница за активно лечение на деца с онкохематологични заболявания /СБАЛДОХЗ/ - София
Получен на: -
Преписка №: 01059-2015-0003
Пълно наименование: „Периодични доставки на лекарствен продукт за лечение на онкологични заболявания, заплащан от НЗОК, с генерично наименование DASATINIB 50mg, перорална лекарствена форма, единица мярка "перорална/mg", количество 33 000 милиграма, по заявки на възложителя СБАЛДОХЗ-СОФИЯ ЕООД за срок до приключване на следваща открита процедура за доставки на лекарства с идентичен предмет, заплащани от НЗОК. Посоченото количество е прогнозно и не поражда задължение за закупуването му изцяло.”
Документация за участие: Няма
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: -
Краен срок за достъп до документацията: -
Разяснения: -
Съобщения: -
Разглеждане на офертите: -
Протоколи и доклад на комисия: -
Решение по чл. 38 от ЗОП: -
Информация за освобождаване или задържане на гаранциите за участие: -
Договори за общественни поръчки и допълнителни споразумения към тях: Договор № 1/27.04.2015 г. - Прекратен (682163)
Информация за извършени плащания по договори: Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП от 25.08.2015 г. (Публикация 25.08.2015 г.)
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП от 25.09.2015 г. (Публикация 25.09.2015 г.)
Информация за приключване или прекратяване на договорите: Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОП от 12.08.2015 г. (Публикация 13.08.2015 г.)
Информации относно освобождаване, усвояване или задържане на гаранции за изпълнение на договорите: Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 16 от ЗОП от 12.08.2015 г. (Публикация 13.08.2015 г.)
 

Начало За контакти История Структура Дейности Дом-пансионат Училище Фотогалерия Новини Полезни връзки Съдържание Мнения Търси