Български English


ДЕЖУРЕН ЛЕКАР
930 70 27 (28, 29)Обществени поръчки - профил на купувача

Процедури по Закон за обществени поръчки (ЗОП)
 

Периодични доставки на лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания, заплащани от НЗОК, съгласно Спецификация, по заявка на Възложителя “СБАЛДОХЗ-СОФИЯ” ЕООД, за срок 1 година от сключване на договора

Документи: Решение за обществена поръчка (664299)
Обявление за обществена поръчка (664300)
Възложител: Специализирана болница за активно лечение на деца с онкохематологични заболявания /СБАЛДОХЗ/ - София
Получен на: 29.04.2015 г.
Преписка №: 01059-2015-0004
Пълно наименование: „Периодични доставки на лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания, заплащани от НЗОК, съгласно Спецификация, по заявка на Възложителя “СБАЛДОХЗ-СОФИЯ” ЕООД, за срок 1 година от сключване на договора. Посочените в спецификацията количества са ориентировъчни и не пораждат за Възложителя задължение да ги закупи в пълен обем.”
Документация за участие: От 29.04.2015 г.
Краен срок за получаване на оферти: 09.06.2015 г., 16:00
Краен срок за достъп до документацията за участие: 09.06.2015 г., 16:00
Разяснения: -
Съобщения: Съобщение по чл. 69а, ал. 3 от ЗОП от 08.07.2015 г.
Съобщение по чл. 71, ал. 5, т. 2 от ЗОП от 16.07.2015 г.
Разглеждане на офертите: 11.06.2015 г., 10:30
Протоколи и доклад на комисия: Протокол № 1 от 11.06.2015 г.
Протокол № 2 от 16.06.2015 г.
Протокол № 3 от 03.07.2015 г.
Протокол № 4 от 06.07.2015 г.
Протокол № 5 от 13.07.2015 г.
Протокол № 6 от 20.07.2015 г.
Протокол № 7 от 22.07.2015 г.
Доклад на комисия от 22.07.2015 г.
Решение по чл. 38 от ЗОП: Решение № 72 от 23.07.2015 г.
Решение № 72а/23.07.2015 г. за прекратяване на процедурата на осн. чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП(678753)
Решение № 72б/23.07.2015 г. за прекратяване на процедурата на осн. чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗОП(678755)
Информация за освобождаване или задържане на гаранциите за участие: Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП от 02.09.2015 г. (Публикация 02.09.2015 г.)
Договори за общественни поръчки и допълнителни споразумения към тях: Договор № 1/10.08.2015 г.
Договор № 2/11.08.2015 г.
Договор № 3/13.08.2015 г.
Договор № 4/13.08.2015 г.
Договор № 5/17.08.2015 г.
Договор № 6/19.08.2015 г.
Договор № 7/20.08.2015 г.
Договор № 8/31.08.2015 г.
Информация за извършени плащания по договори: -
Информация за приключване или прекратяване на договорите: -
Информации относно освобождаване, усвояване или задържане на гаранции за изпълнение на договорите: -
 

Начало За контакти История Структура Дейности Дом-пансионат Училище Фотогалерия Новини Полезни връзки Съдържание Мнения Търси