Български English

Ден на детето
Хосе Карерас
Семинар
Европейски Проекти  


ДЕЖУРЕН ЛЕКАР
930 70 27 (28, 29)


 

Европейски проект

Резултати

 

Представяне на резултатите от изпълнението на проект „Европейски практики в детската здравна помощ – поглед напред” по работната програма за 2005 г. на Комуникационната стратегия за присъединяването на България към ЕС.

 

Процесът на разрешаване проблемите на децата с онкохематологични заболявания винаги е бил затруднен поради липсата на информация и публичност.

Проектът „Европейски практики в детската здравна помощ – поглед напред” е изпълнен в „Специализирана болница за активно лечение на деца с онкохематологични заболявания – София” ЕООД.

Целите на проекта, настоящите и бъдещи дейности са изцяло ориентирани към популяризиране информацията и опита на страните от ЕС. Освен възможността да бъдат споделени, европейските практики е необходимо да бъдат адаптирани към условията у нас и да се търсят специфични за нашата среда решения на възникнали проблеми в изключително деликатната сфера на личните и обществени отношения между пациентите, техните семейства и институциите.

На българската общественост и медии са малко известни утвърдени европейски норми и подходи, насочени към цялостния лечебен процес и интеграция.

Чрез реализираните по проекта дейности в „СБАЛДОХЗ – София” ЕООД се създадоха условия на освободена от традиционна гледна точка атмосфера, в която да бъдат популяризирани европейските практики.

Създаде се функционираща интернет страница и се изгради информационен център, за да бъде улеснен достъпа на информация за отделните целеви групи.

Наличните в центъра брошури, дипляни, тематични издания на вестници, презентации, доклади,CD, видеофилми увеличават възможностите на пациентите, родителите, мед.сестри, специализиращите и гражданите да се запознаят с най-приоритетните практики в областта на детското здравеопазване в страните от ЕС.

Проведе се семинар-кръгла маса на тема „Семейства на деца с онкологични заболявания и общество – информираност, връзки, подкрепа. Опитът в България и Европейския съюз” под патронажа на ръководни представители на държавната власт и европейски организации, с участие на специалисти от страна – член на ЕС, медици, психолози, родители от сродни лечебни центрове. Участниците – родители имаха възможност да споделят своите текущи проблеми.

Като инициатива, възникнала в резултат на проекта, трябва да се отчете създаването на родителско сдружение с идеална цел „Шанс” /в процес на регистрация/. Неговата дейност ще бъде насочена към сътрудничество и взаимопомощ между родителите при разрешаване на възникнали психологични и фамилни проблеми, както и за набиране на средства чрез дарения, участие в дарителски акции и др. подобни.

Чрез реализирането на проекта „Европейски практики в детската здравна помощ – поглед напред” беше постигнат очакваният резултат за позитивен многостранен подход при разбиране същността на заболяването, необходимостта от лечение и социална интеграция, за да бъде преодоляна обществената нагласа, че децата с онкологични заболявания и техните семейства са маргинализирана група в неравностойно положение.


 

 

Начало За контакти История Структура Дейности Дом-пансионат Училище Фотогалерия Новини Полезни връзки Съдържание Мнения Търси